Skip to content

Política de privacitat

A través de la nostra Política de Privacitat, l’informem de la forma en què seran tractades les seves dades personals en el nostre Lloc Web.

D’acord amb la normativa de protecció de dades personals i atenent el principi de transparència, desitgem que tota la informació i comunicació relativa al tractament de les vostres dades personals sigui comprensible i de fàcil accés.

En aquest Lloc Web respectem i cuidem les dades personals dels usuaris. Com a usuari heu de saber que els vostres drets estan garantits.

El respecte a la seva privacitat és important per a nosaltres i ha de saber que aquest Lloc Web és un espai segur i fiable i per això:

  • Mai sol·licitem informació personal a no ser que sigui realment necessària per prestar-li els serveis que ens requereixi.
  • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir les nostres obligacions legals o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.
  • Mai utilitzem les vostres dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta Política de Privacitat.

1. Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals i quina és la base jurídica que legitima el tractament?

Quan visita aquest Lloc Web, per exemple, per fer un comentari, subscriure’s a la nostra newsletter o contractar algun servei, ens està facilitant informació de caràcter personal de la que nosaltres, FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU, en som responsables. Podeu consultar les dades identificatives de FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU, al nostre Avís Legal.

A continuació detallem quin tipus de tractament de dades realitzem, associat a la seva/es finalitat/s, la legitimació del tractament i període de conservació de les dades.

Tractem les dades de:

  • Usuaris de la web i subscriptors, amb la finalitat d’atendre les consultes, peticions, queixes o suggeriments que ens formulin a través del formulari web de contacte, enviar-los la nostra newsletter si s’han donat d’alta a la nostra base de dades i/o enviar-los comunicacions comercials i/o promocionals, basant-nos sempre en el seu consentiment (art. 6.1a del RGPD i art. 21 de la LSSI-CE). Les dades es conservaran mentre l’interessat no revoqui el consentiment.
  • Clients, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats; la base jurídica és l’execució d’un contracte (art. 6.1b del RGPD) i enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis, inclusivament per via electrònica, basant-nos en el nostre interès legítim conforme al Considerant 47 del RGPD i a l’art. 21.2 de la LSSI-CE.

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió i, si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

  • Potencials clients i contactes, amb la finalitat de realitzar la gestió de clients potencials que s’han interessat en els nostres productes i/o serveis, sent la base jurídica l’adopció de mesures precontractuals (art. 6.1b del RGPD), gestionar-ne d’altres contactes comercials, basant-nos en el nostre interès legítim d’acord amb l’art. 19 de la LOPDGDD i l’art. 6.1f del RGPD i enviar, si escau, comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica, basant-nos sempre en el seu consentiment, conforme a l’art. 21.1 de la LSSI-CE i art. 6.1a del RGPD.

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la supressió o revoca el consentiment.

  • Proveïdors, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels proveïdors, sent la base jurídica l’execució d’un contracte (art. 6.1b del RGPD) i tractar les dades de contacte professionals, basant-nos en el nostre interès legítim conforme a l’art. 19 de la LOPDGDD i l’art. 6.1f del RGPD.

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió i, si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

  • Reclamants de l’exercici de dades personals, amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades, sent la base jurídica el compliment d’una obligació legal (art. 6.1c del RGPD).

Les dades es conservaran durant el temps necessari per resoldre les reclamacions.

  • Candidats a un lloc de treball, amb la finalitat de gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat, basant-nos sempre en el consentiment (art. 6.1a de l’RGPD).

Les dades es conservaran mentre l’interessat no revoqui el consentiment fins a un període màxim de dos anys.

Si no ens faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions individuals automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

No estan previstes les transferències internacionals de dades.

2. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU tracta o no, dades personals que li concerneixen.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits. Igualment, l’interessat té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉUdeixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets, acreditant prèviament la seva identitat, enviant un correu electrònic a contact@tecsam.org o enviant un escrit a C/Santa Rosa 39 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

3. Quina és la procedència de les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat.

Les dades personals obtingudes a partir de la pàgina web, les obtenim directament de l’usuari quan navega a la nostra web i omple algun dels formularis.

Finalment, us recordem que, com a usuari del Lloc Web respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades que ens faciliti, havent de comunicar-nos qualsevol modificació en aquestes.

26-04-2022